วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

“ประเทศบางประเทศยังมีประเทศหรือรัฐปกครองตนเองภายในประเทศมากมาย โครงสร้างยัดเยียด สนองระบบราชการ ประชาชนไม่ได้อะไร


“ประเทศบางประเทศยังมีประเทศหรือรัฐปกครองตนเองภายในประเทศมากมาย โครงสร้างยัดเยียด สนองระบบราชการ ประชาชนไม่ได้อะไร โครงสร้างแบบอื่นไม่มีอีกแล้วหรือ” ผู้นำเสนอท่านหนึ่งกล่าวในงาน

สัมมนาฟังความคิดเห็นต่อนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดมลายูมุสลิมในภาคใต้ของไทย
ปัตตานี – คณะกรรมการพัฒนาการเมืองฯ จัดเสวนาเรื่อง “ประชาชนได้อะไรจาก พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดภาคใต้” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติด้านการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การบังคับใช้กฎหมาย การสร้างความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม วันนี้ (6 ก.พ.) ที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ คณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรง แสวงสันติภาพชายแดนภาคใต้ ได้จัดเวทีสัมมนาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดภาคใต้ ประชาชนได้รับประโยชน์อะไรและได้มีเอกสารประกอบกาสัมมนาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เป็นเอกสารประกอบพิจารณา นางสาวธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการเพื่อนหญิง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดภาคใต้ โดยมีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนเครือข่ายต่าง และ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยจำนวน 300 คน คณะกรรมการจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดภาคใต้ ประชาชนได้รับประโยชน์อะไร เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และเพื่อสร้างทัศนคติด้านการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การบังคับใช้กฎหมาย การสร้างความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม อันจะทำให้การพัฒนาการเมืองของประเทศได้รับการแก้ไขให้เป็นไปโดยมีระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เข้มแข้งและมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า”การบริหารประเทศที่มีกลุ่มเผ่าพันธ์ภายในประเทศก็มีการสร้างประเทศเล็กภายในประเทศใหญ่ บริหารปกครอง ซึ่งคุณพร้อมสามารถจะทำได้ คุณอย่าดิดว่ามาเลเซียจะรับรัฐปัตตานี เพราะพวกคุณมีปัญหามากมาย” จากนั้นมีนางรัชฏาภรณ์ แก้วสนิท กรรมาธิการ/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงสตรี นายอฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง นักวิชาการอิสระกล่ วว่า”การมีส่วนของประชาชนเข้าร่วมทุกขั้นตอน ไม่ใช่นำโครงสร้างที่ทางราชการสร้างเสร็จแล้วให้ประชาชนดู แล้วโครงสร้างแบบอื่นไม่มีแล้วหรือได้และยังกล่าวว่า”ไม่ชอบที่มาเรียกว่านักวิชาการอิสระ แต่การมีส่วนร่วมจะทำอย่างไรนั้นต้องมีประชาชนและประชาชนอยู่ครงไหนในโครงสร้างนี้”
นางรอซิดะ ปูซูกล่าวว่า การสัมมนาในครั้งไม่ได้ขึ้นกับพรรคใดๆ คณะผู้จัดมานำเสนอประชาชนได้อะไร นั้น มาฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน แต่ก็เป็นแบบฉบับของนักการเมือง นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า หวังว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้ จะให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นร่าง พรบ.ที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้น ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่จะมาบริหารด้วย ถ้ามาจากที่อื่น มีวัฒนธรรม ประเพณี วิธีคิดแบบเดิมๆ จนเกินไป แม้จะร่างดีแค่ไหนก็คงจะไม่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
จากนั้นมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้กล่าวถึงความพร้อมของประชาชนในการเป็นรัฐอิสระ อยู่รัฐบาลไม่ใช่ประชาชน การปกครองในพื้นที่ไม่ได้ปฎิบัติรัฐธรรมนูญ ใช้แต่กฏอัยการศึก ความขัดแย้งของประเทศเรื่องเสื้อคนละสี่ พรบ.นี้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชาวบ้านอยู่ที่ไหนในโครงสร้างการมีส่วนร่วมการบริหาร การกล่าวหาแบ่งแยกดินแดนเป็นเครื่องมือทำมาหากินของหน่วยบางหน่วย ผู้นำมุสลิมเองไม่ได้พูดอะไรถึงการแก้ไขปัญหาเพราะมั่วแต่ขึ้นเครื่องบินฟรี มีความภาคภูมิใจกับเงินเดือนเป็นแสน ในโครงสร้างมะแอ สามะ ดอเลาะอยู่ตรงไหน มีแต่พลพรรคราชการทั้งนั้น ซึ่งคนเหล่านี้การทำงานจะสนองรัฐบาลกลางมาก่อนเพื่อต่ำแหน่งตนเอง ไม่มีอุดมการณ์ณ์ใดๆเพื่อจะพัฒนาพื้นท้องถิ่นให้เจริญ เพราะไม่ใช่พื้นที่ของตนเอง
จะเห็นว่าโครงสร้างของศอ.บตนั้น จะมีการพัฒนาฐานทางการเมืองของพรรคที่ปกครองประเทศมากกว่าการนำเสนอการแก้ปัญหาที่ประชาชนต้องการ ประชาชนในพื้นที่ไม่ส่วนบริหารจะเป็นโครงสร้างทีให้มาเสนอฟังข้อคิดเห็นแบบนี้แบบเดี่ยว เป็นโครงที่ทางการผลิคเพื่อยัดเยียดสนองระบบราชการมากกว่า และแสวงหาต่ำแหน่งที่ทางพรรคราชการต้องการมากกว่าทำเพื่อประชาชนตามที่นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย ได้กล่าวเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)” ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าว ไม่ได้เป็นการรวบอำนาจของฝ่ายการเมือง"เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ เพราะจะได้แบ่งภารกิจให้ ศอ.บต.ทำงานได้ในเชิงพัฒนา และมีการบูรณาการกับฝ่ายมั่นคง ไม่มีการปลดแอกอะไร"นายถาวร กล่าวรมช.มหาดไทย กล่าวว่า การปรับโครงสร้าง ศอ.บต.ครั้งนี้น่าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจ เพราะเป็นไปตามข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาและการสอบถามความเห็นจากประชาชน” นับเป็นคำพูดที่ไฟเราะมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น