วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนอนุบาลประถมอิสลาม


วิสัยทัศน์(ประถม)
- ภายในปี 2554 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา(แผนกประถม)เป็นต้นแบบในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอีย์) มุ่งพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพ นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยี มีทักษะพื้นฐาน 4 ภาษาและคิดคำนวณ ตามศักยภาพแต่ละบุคคล โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดำรงวิถีชีวิตตามแบบอย่างของอิสลามอย่างมีความสุข

2 ความคิดเห็น: